Әлия Назарбаева “экологиялық” білімнің рөліне баса назар аударуға шақырды

2019 жылғы 16 мамырда XII Астана экономикалық форумы аясындажасыл өсу үшінинновациялық экожүйелерді құру: ғылым, білімжәне технологиялартақырыбында панельдіксессия өтті.

Панельдік сессияға ҚР Энергетика вицеминистрі Сәбит Нұрлыбай, Қазақстанныңэкологиялық ұйымдары қауымдастығыпрезидиумының төрағасы Әлия Назарбаева, Халықаралық жасыл технологиялар жәнеинвестициялық жобалар орталығыныңжетекшісіРәпіл Жошыбаев, жаңартылатынэнергия көздері жөніндегі халықаралықагенттіктің Бас директорыАднан Амин, Dena(Deutsche Energie-Agentur) БасқарушыдиректорыКристина Хаверкамп , Ұлттықэнергетикалық басқарма басшысы (Orkustofnun) (Исландия жұмыспен қамту және инновацияларминистрлігінің NEA ұлттық энергетикалықбасқармасы), Гудни Йоуханнессон, жаһандықинновациялар желісінің Президенті және басдиректоры (NGIN), ЛосАнджелесте Cleantechинкубаторы Тең құрылтайшыФред Уолти, энергия үнемдеу және НДТ НИУ МЭИәдіснамасы НИЛ меңгерушісіЕвгений Гашо және басқалар қатысты.

Жасыл экономика” адамдардың әлауқаты менжайлы өмір сүруін жақсартуға бағытталған, бұлретте қоршаған ортаның жайкүйін жақсартып, табиғи ресурстардың тапшылығын азайтады.

Өз кезегіндежасыл экономиканықалыптастыру шет елдерде жүзеге асырылыпжатқан кәсіби кадрларды даярлауды талап етеді. “Жасыл жұмыс орындарыдеп аталатын зерттеусаласына бүкіл әлемде қызығушылық артыпкеледі.

Біз бүгінде білім беру тек педагогикалық біліміғана емес, сонымен қатар аралас бағыттарбойынша дайындығы бар жоғары біліктікадрларды мектепке тартуды қажетететінін түсінеміз. Бүгін, “экологиялықбілімнің рөліне және оныңжасылөсудіқамтамасыз етуге ықпалына баса назараударғымыз келеді. Тәжірибе көрсеткендей, алынған білім, соның ішінде іргелі білімқарқынды индустрияландырудың кепілі болыптабылады. Бірақэкологиялықұғымныңқалыптасуының өзегі емес“, – дедіҚазақстанның экологиялық ұйымдарықауымдастығы президиумының төрағасы ӘлияНазарбаева.

Сондай-ақ, Әлия Назарбаева кәсіби кадрлардыдаярлау жүйесіндегі сапалы реформалар үдерісінжеделдету және Үкіметтің, жұмыс берушілер менеңбек биржаларының, сондайақфилантроптардың экологиялық қауіпсіз жәнелайықты еңбек жағдайларын жасауға баса назараудара отырып келісілген ісқимылдарын әзірлеуқажеттігін атап өтті.

Панельдік сессияға қатысушылар үкімет, жұмысберушілер мен бизнесорта, жоғары оқуорындары тарапынан жаңа кадрларды дайындауүшін бірлескен күшжігерді қолдану мүмкіндігінталқылады.

Атап айтқанда, ЭЫДҰ (экномикалықынтымақтастық және даму ұйымы) өмір сүрудіжақсарту мүддесінде экологиялық тазатехнологиялар мен инвестицияларды енгізугеықпал ететін неғұрлым тиімді саясатты әзірлеужәне жүзеге асыру бойынша елдер үшін зертханаретінде қызмет етуге дайын екенін айтты.

Білім мен ақпарат ағындарына қол жеткізуөте маңызды, себебі қоршаған ортасаласындағы нақты Төтенше жағдайларкөзқарастар мен тәжірибені түбегейліөзгертуді талап етеді“, – деп мәлімдедіДүниежүзілік Жер фестивалінің негізінқалаушы Мария Ребекка Баллестра.

Білім беру бастамаларымен қатар, спикерлержасылстартаптар мен шығармашылықжобаларды іске асырудың қажеттілігінталқылады. Жаһандық инновациялар желісініңПрезиденті мен бас директоры (NGIN), ЛосАнджелестегі Cleantech инкубаторы, теңқұрылтайшысыФред Уолтидің айтуыбойынша, кәсіпкерлік әдістер мен инновациялықэкожүйелер әлемдегі ең күрделі мәселелердішешу үшін қолданылуы мүмкін. Бүгіндежаһандық мегаполистер дәстүрлі ойлаудыңқырларын жойып, стартаптарды табысты ететін: тәуекел, инвестициялар, икемділік пен өсудіқабылдауға тиіс.

Инновациялар бүкіл әлемде экономикалықдамуды ынталандырады. Қазіргі заманғымегаполистер жаңашылдар мен қауіпқатерлердітартатын ортаны құрып, содан кейін идеялардыжұмыс орындарына және ақылды өміргеайналдыратын мәдениетпен, ресурстармен жәнесаясатпен қамтамасыз етуі тиіс

Панельдік сессияның қорытындысы бойыншаХалықаралық жасыл технологиялар жәнеинвестициялық жобалар орталығы Еуразиялықдаму банкімен, Жердің жаһандық Фестивалімен, сондайақ Deutsche Energie-Agentur (Dena) жәнеGlobexнеміс компанияларыменынтымақтастық туралы Меморандумға қолқойды.